1procent.jpg

zastanawiales-sie-kiedys.jpg

TRÓJMIEJSKI PATROL OBRONY PRAW ZWIERZĄT

Al. Gen. Hallera Józefa 2a
80-401 Gdańsk

e-mail: tpopz@tlen.pl
tel.: 0 516 60 94 94

Nr konta:
76 1940 1076 3055 7941 0000 0000

KRS: 0000307015
NIP: 584-26-56-749

Regulaminy


REGULAMIN TRÓJMIEJSKIEGO PATROLU OBRONY PRAW ZWIERZĄT


§ 1

1. Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt stanowi Zarząd Stowarzyszenia, inspektorzy, kandydaci na inspektorów
oraz wolontariusze. Interwencje przeprowadzane być mogą jedynie przez członków stowarzyszenia,
którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym stosowne szkolenie.

2. Głównym celem Trójmiejskiego Patrolu Obrony Praw Zwierząt jest ochrona wszystkich zwierząt
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o ochronie zwierząt.

3. Schemat organizacyjny Trójmiejskiego Patrolu Obrony Praw Zwierząt:

 • 1)    Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes, 2 Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz;
  Wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes sprawuje nadzór nad interwencjami i kieruje działalnością inspektorów – zwany dalej Wiceprezesem ds. interwencji,
 • 2    Starszy Inspektor – osoba, która przeprowadza interwencję w terenie i kieruje jej przebiegiem
  oraz wydaje opinię o kandydacie na inspektora.
 • 3)    Inspektor – osoba, pozytywnie oceniona przez Zarząd, która przeprowadza interwencje. Po pozytywnej opinii Wiceprezesa ds. interwencji - inspektor może zostać awansowany przez Zarząd w drodze uchwały do stopnia starszego inspektora,
 • 4)    Kandydat na inspektora – osoba, która uczestniczy w interwencjach wspólnie z inspektorami,
  którzy po upływie 3 miesięcy wydają opinię o przydatności kandydata.

§ 2

Inspektorzy Trójmiejskiego Patrolu Obrony Praw Zwierząt we wszystkich swych działaniach są obowiązani postępować zgodnie ze statutem. Do ich uprawnień należy w szczególności:

 • 1) współpraca z organami samorządowymi i państwowymi w celu ujawniania wykroczeń
  i przestępstw przeciwko zwierzętom w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zwierząt,
 • 2) aktywne uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję bądź Prokuraturę
  i następnie występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie poszkodowanego zwierzęcia,
 • 3) wystąpienie z wnioskiem do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia o czasowe odebranie zwierzęcia w sytuacji stwierdzenie,
  że zwierze jest zaniedbane lub okrutnie traktowane,
 • 4) skierowanie wniosku do lekarza weterynarii o uśpienie zwierzęcia w celu zakończenia jego cierpień.

§ 3

1. Przydzielaniem zadań dla poszczególnych członków Stowarzyszenia zajmuje się Zarząd
lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Przydzielaniem interwencji zajmuje się koordynator ds. interwencji.
W przypadku spraw trudnych , koordynator  ds. interwencji ma obowiązek konsultacji z Wiceprezesem ds. interwencji.

3. W interwencji uczestniczy co najmniej 2 inspektorów, zawsze w stroju służbowym z identyfikatorem bądź legitymacją członkowską w przypadku, gdy w interwencji bierze udział kandydat na inspektora;
wskazane jest również aby jeden z nich był w stopniu starszego inspektora.

4. W wyjątkowych sytuacjach interwencję może przeprowadzić samodzielnie starszy inspektor.

5. Kontrolę zaleceń poinspekcyjnych inspektorzy mogą przeprowadzać samodzielnie.

6. Inspektorzy podczas interwencji działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności na podstawie ustawy o ochronie zwierząt.

§ 4

1. Klasyfikacja spraw interwencyjnych pod względem sposobu zakończenia interwencji:

 • 1)    ustne pouczenie, po którym następuje kontrola wykonania zaleceń inspektorów,
 • 2)    upomnienie pisemne w razie niewykonania w/w zaleceń inspektorów,
 • 3)    skierowanie wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego
  ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia o czasowe odebranie zwierzęcia,
 • 4)    odebranie zwierzęcia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  celem podjęcia decyzji o odebraniu zwierzęcia,
 • 5)    skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania karnego do Policji lub Prokuratury,
 • 6)    inne.

2. Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt prowadzi i gromadzi dokumentację spraw interwencyjnych
zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Szczegółowe zasady przeprowadzania interwencji i ich dokumentacji
określa regulamin interwencji.

§ 5

Rekrutacja nowych członków Trójmiejskiego Patrolu Obrony Praw Zwierząt odbywa się w zależności
od aktualnych potrzeb na podstawie uchwały Zarządu.

Ogłoszenia o rekrutacji są zamieszczane w lokalnych środkach masowego przekazu.

§ 6

1.     Strój służbowy inspektora Trójmiejskiego Patrolu Obrony Praw Zwierząt stanowi:
mundur, oznakowana kamizelka odblaskowa oraz buty z wysoką cholewą.

2.     Inspektor w czasie interwencji posiada przy sobie identyfikator inspektora, a w przypadku kandydata na inspektora legitymację członkowską, które ma obowiązek okazać na żądanie.

3. Identyfikator inspektora opatrzony jest logo stowarzyszenia, numerem inspektora oraz jego zdjęciem.

4. Legitymacja członkowska jest wydawana wg ustalonego wzoru i zawiera dane członka stowarzyszenia,
jego funkcję, numer identyfikacyjny oraz zdjęcie.

§ 7

Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt przeprowadza okresowe szkolenie mające na celu
podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia.

Prowadzi zajęcia edukacyjne w środowisku młodzieży szkolnej na temat praw zwierząt.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

„Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt” w Gdańsku


§ 1

1. Zarząd Stowarzyszenia „Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt” w Gdańsku
jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,
uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
i w zależności od potrzeb organizowane mogą być w różnych miejscach.

§ 2

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z 5 osób.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik. Jeden z Wiceprezesów zajmuje się sprawami interwencji.

3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.

5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu o więcej niż jedną osobę, przeprowadza się wybory uzupełniające
w trybie właściwym dla wyborów Zarządu. W razie zmniejszenia się stanu Zarządu o jedną osobę
Zarząd jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

7. Praca Zarządu opiera się na działalności nieetatowej.

§ 3

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników lub zlecać odpłatnie
wykonywanie konkretnych czynności lub udzielać pełnomocnictw.

§ 4

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu:
w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
zaciągane są w trybie ustalonym w pkt. 1.

§ 5

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

2. Członkowie Zarządu posługują się pieczątkami imiennymi.

§ 6

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź upoważniony członek Zarządu.

2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony
przez niego członek Komisji oraz goście zaproszeni przez Prezesa Stowarzyszenia.

3. Protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z listą uczestniczących osób przechowywane są w biurze Stowarzyszenia.

§ 7

Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdów, a także wydatków poniesionych w związku
z realizacją zadań. Koszty te winny być rozliczane według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 8

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

2. W przypadku gdy głosowanie nie jest rozstrzygające, decyduje głos Prezesa Zarządu a pod jego nieobecność
głos przewodniczącego zebrania.

3. W przypadkach konieczności pilnego podjęcia decyzji w okresie między posiedzeniami Zarządu, głosowanie
może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą ustalenia korespondencyjnego.

§ 9

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Wiceprezes zastępuje Prezesa pod jego nieobecność lub na jego zlecenie.

3. Sekretarz Zarządu organizuje pracę Zarządu związaną z realizacją zadań, prowadzi korespondencję
w sprawach wymagających stanowiska Zarządu oraz prowadzi dokumentację Zarządu.

4. Skarbnik odpowiada za stronę merytoryczną spraw finansowych Stowarzyszenie oraz prowadzenie gospodarki finansowej w ramach przyjętych przez Walne Zebranie Członków kosztów inkasa, planu pracy, planu zamierzeń finansowo-księgowych.

§ 10

1. W przypadku gdy interesy Stowarzyszenia pozostają w kolizji z interesami członka Zarządu, osoba ta powinna wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka Zarządu do wymogu określonego w pkt 1, Zarząd jest obowiązany
dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka z udziału w posiedzeniu Zarządu lub jego części w punkcie jego dotyczącym.

3. Sprawy konfliktowe członków Zarządu mogą zostać poddane rozstrzygnięciu przez Komisję Rewizyjną.

§ 11

Zarząd może ustanawiać pełnomocników do realizacji swych zadań statutowych.

§ 12

1. Zarząd otwiera konta bankowe i przechowuje na nich środki pieniężne Stowarzyszenia.

2. Zarząd może dysponować swobodnie środkami z konta określonego w pkt. 1 oraz obracać ruchomościami
po uzyskaniu stałego upoważnienia Walnego Zebrania Członków.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu, bądź innymi przepisami prawa oraz powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

Rozek

Wspierają nas:

drago_in_wspieramy.jpgdrago_in_wspieramy.jpg